Untitled

PB-732 MORBİD OBEZİTE TEDAVİSİNDE BİLİYOPANKREATİK DİVERSİYON OPERASYON SONUÇLARIMIZ

ŞÜKRÜ SALİH TOPRAK (1), CEYHUN PEKİN(1), GÖKHAN DARILMAZ(1),      ADNAN KAYNAK(2)
1BEYHEKİM DE VLET HASTANESİ, KONYA
2KONYA ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ, KONYA
Amaç:
Morbid obezite cerrahisinde biliyopankreatik d.ıersiyon (BPD) en etkin yöntemlerden birisidir. Açık ve laparoskopik olarak yapılabilen yöntemin avantaj ve dezavantajlarını araştırdık.
Gereç veYöntem:
2005-2011 yılları arasında BPD operasyonu yaptığımız hastalarda mortalite, komplikasyon, tip 2 diabet, hiperkolesterolemi ve 1 yıllık takipte vücut kitle endeksi (VK) üzerine etkilerini araştırdık.
Bulgular:
Çalışmaya dahil edilen hasta gurubunda toplam 28 hasta olup tamamı bayan idi. Yaş ortalaması 34,6 (25-61> olup, ortalama VKİ 47,2 (42,6-60,4) kg/m2 idi. 6 hasta insülin ve oral antidiabetik kutlanan tip 2 diabet (%21.4), 4 hastada glikoz intoleransı (%14,2), 4 hastada hiperkolesterolmi %14.2) mevcuttu. Operasyon anüektomi, çekuma 250cm mesafede gast-oenterostom v 50cm ortak yol şeklinde gerçekleştirildi. 2 yaka laparoskopik ve 26 yaka açık yöntemle gerçekleştirildi. Ortalama hastanede kalış süreleri 10,4 (8-12) gün idi. Postoperatif dönemde 2 hastada anastomoz kaçağı meydana geldi (%7). 1 hastada postoperatif 4. Gün pulmoner emboli ve exitus gerçekleşti (%3.5). 1. yıl sonunda 2 hasta maiflutrisyon şebebiyle reopere edilip ortak yol 100 cm’ ye çıkarıldı. Tip2 diabet olan hastalarda kan şekeri değerleri normal sınırlara geriledi ve insülin ihtiyacı kalmadı. Bozulmış glikoz intoleransı olan hastalarda kan şekeri değerleri normal sınırlara geriledi. Hiperkolesterolemi bulunan hastalar normal değerlere döndü. 1. Yıl sonunda VK kaybı %34 (%28-%47) idi.
Tartışma ve Sonuç:
BPD morbid obezite cerrahisinde kilo kaybında çok etkin olmasına ve metabolik şistemde olumlu etkilerine yüksek mortalite ve rnorbiditesi olan bir operasyondur. Bu sebeple ilk tercih olarak kullanılmasında dikkatli olunmalıdır.


B-730 MORBİD OBEZİTE CERRAHİSİNDE, LAPAROSKOPİK TOTAL VERTİKAL GASTRİK PLİKASYON VE LAPAROSKOPİK SLEEVE GASTREKTOMİ’NİN KARŞILAŞTIRILMASI

ŞÜKRÜ SALİH TOPRAK (1), CEYHUN PEKİN(1) , ADNAN KAYNAK(2)
1BEYHEKİM DEVLET HASTANESİ. KONYA
2KONYA ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ, KONYA
Amaç:
Morbid obezite cerrahisinde laparaskopik sleeve gastrektomi (LSG) en çok tercih edilen ameliyatlardan birisidir. Laparoskopik total vertikal gastrik plikasyon(LTGVP) ise günümüzde yeni uygulanmaya başlayan bir yöntemdir. Biz çalışmamızda bu iki cerrahi yöntemirn etkinliği ve avantajlarını karşılaştırdık.
Gereç ve Yöntem:
2008-2011 yılları arasında Kızılay Konya Hastanesi ve Beyhekim Devlet Hastanesinde morbid obezite sebebiyle uyguladığımız sleeve gastrektomi ve vertikaf gastrik plikasyon hastaları incelenmiştir. Hastalarda ameliyat süresi, komplikasyon oranları, hastanede kalış süresi, 1 yıllık takipte vücut kitle indeksi (VKi) kaybı karşılatırılmıştır.
Bulgular:
Çalışmaya dahil edilen hasta gurubunda toplam 40 hasta (21 laparoskopik gastrik plikasyon ve 19 laparoskopik sleeve gastrektomi) mevcut olup, 4 hasta erkek ve 36 hasta bayan idi. Hastaların yaşları 19 ile Glarasında olup ortalama yaş 33.4 idi. VKİ: LTGVP için 43.7 kg/nı2, LSG için 42,8 kg/m2 olarak ölçülmüştür. Çalışmada elde edilen buldular değerlendirilirken istatistiksel analizler için SPSS for Windows 16.0 programı kullanıldı. Anlamlılık p<0.05 düzeyinde değerlendirildi. Ortalama ameliyatsüreleri LSG için 72 dakika ve LTGVP için 83 dakika olarak ölçülmüştür. Hastanede kalış süreleri LSG için 4.Sgün ve LTGVP için 1.7 gün olarak ölçülmüştür. 1 yıl sonunda VKİ’de azalma LSG için %18,8, LTGVP için %15.2 olarak ölçülmüştür LSG’ de.bir hastada postoperatif.kanarna sebebiyle reoperasyon yapılmış ve iki hastada sütür hattından kaçak oluşmuş ve reopere edilmiştir. LTGVP ‘de bir hastada fundus bölgesindeki sütür hattında nekroz ve perforasyon gelişmiş ve iki sfer reopere edilmiştir.
Tartışma ve Sonuç:
Laparaskopik total vertikal gastrik plikasyon, daha kısa hastanede kalış süresi ve benzer kilo kaybı sağlaması ile Laparaoskopik sleeve gastrektomi’ ye alternatif olabilir.


PB-805 REJYONEL ANSTEZİ İLE LAPAROSKOPİK NİSSEN FUNDOPLİKASYONU

ŞÜKRÜ SALİH TOPRAK,MURAT DURSUN,  FUNDA ARUN,  CEYHUN PEKİN
KONYA BEYHEKİM DEVLET HASTANESİ KONYA
Amaç:
Genel anestezi ile operasyona engel problemi olan hastalarda alternatif olarak rejyonel(spinal+frenik sinir bloğu) anestezi ile yaptığımız laparoskopik nissen fundoplikasyonu hastamız ile ilgili deneyimlerimizi paylaşmak.
Gereç ve Yöntem:
mart 2012’de 44 yaşında şiddetli Gastroözefageal reflü hastalığı(GERD) olan hastamıza spinal anestezi ve sağ frenik sinir bloğu ile laparoskopik nissen fundoplikasyonu operasyonu yapılmıştır.
Bulgular:
Hastaya operasyon için L2t2 seviyesihden spinal anetezi yapıldı. Postoperatif omuz ağnsı için sağ frenik sinir bloğu yapıldı. Hast 45 derece litotomi pozisyonunda opere edildiği için spinal bioğun etkisinin çabuk geçmesine bağh olarak operasyon süresinin mümkün oldukça kısa tutulmasına dikkat edildi, operasyon süresi 20 dakika olarak ölçüldü. Hastanın post operatif ağrısı olmadı. 24 saaat sonra taburcu edildi.
Tartışma ve Sonuç:
Rejyonel anestzi seçili vakalarda laparoskopik nissen operasyonu için konforlu ve güvenli olarak kullanılabilr.